Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Družstvo ve smyslu § 14 zákona o ochraně spotřebitele informuje tímto
kupujícího o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro
daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného
výrobku nebo služby věcně příslušný. Subjektem mimosoudního řešení
spotřebitelských sporů je:

a) finanční arbitr v oblasti finančních služeb
http://www.finarbitr.cz/cs/reseni-sporu/pusobnost-financniho-arbitra.html

b) Český telekomunikační úřad v oblasti elektronických komunikací a
poštovních služeb
http://www.ctu.cz/pusobnost-ctu/ochrana-spotrebitele.html

c) Česká obchodní inspekce nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu
a obchodu v případech, kdy není dána působnost orgánů uvedených
pod písm. a), b) výše
http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni- spotrebitelskych-sporu-adr/